top of page
Search

Motstand mot statsmyndighet og begrepet nasjoner.

Updated: Nov 10, 2023

Vi, frivillister av Liberstad, står forent i vårt ubøyelige avvisning av den påståtte og selverklærte myndigheten som den norske stat innehar, samt alle andre stater over hele verden. Vi fastholder sterkt at ingen gruppe individer, uavhengig av deres selv-proklamerte titler, noensinne bør ha den legitime retten til å underkaste og utvinne ressurser fra andre mennesker, kun basert på ord som er nedskrevet på papir og en tro de har konstruert i sine sinn.


Idéen om statsmyndighet har vært en kilde til kontinuerlig debatt og uenighet gjennom historien. Det aldrende spørsmålet forblir: Med hvilken rett hevder en bestemt gruppe individer makten til å styre og diktere livene til andre individer? Vi, som frivillister, utfordrer sterkt denne påståtte myndigheten, som er forankret i historisk tradisjon og statens tvangsmekanismer. Vi hevder at en slik påstand er langt fra tilstrekkelig for å legitimere kontrollen som utøves over individers liv og eiendom.


I Liberstad går vi enda et skritt videre, og utfordrer også selve konseptet om nasjoner. Vi stiller spørsmål ved ideen om at en gruppe individer, selv når de erklærer seg som en stat, legitimt kan hevde rett til eiendom som ikke er ervervet gjennom frivillige midler, fri fra tvang og maktbruk. For oss må rettferdig eierskap til eiendom være en samtykkehandling mellom partene, og når tvang og makt brukes, klassifiserer vi en slik eiendomsanskaffelse som ingenting mindre enn en handling av tyveri.


Liberstad, som en levende inkarnasjon av prinsippene om frivillisme, skinner som et håpens fyrtårn for alle som ønsker seg en verden der individuell frihet og frivillig samhandling går foran. Vi understreker behovet for et samfunn der styring er basert på samtykke og myndighet ikke utøves gjennom tvang, men er avledet fra en gjensidig avtale og respekt fra individene.


Vår fellesskap er dedikert til å utfordre det nåværende systemet og inspirere til dyp refleksjon angående autoritetens natur og opprinnelsen til statsmakt. Vi tror fast på at sann frihet og rettferdighet bare kan oppnås når individer er frie til å ta valg uten tvang, og når erverv av eiendom overholder prinsippene for frivillighet. Liberstad er vår visjon for et samfunn der slike prinsipper ikke er bare idealer, men aktivt praktiseres, et sted der den påståtte myndigheten til staten og begrepet nasjoner er blitt omdefinert av de samme menneskene de hevder å styre.


Mens vi fortsetter vår innsats for en verden basert på frivillisme, utsteder vi en invitasjon til andre om å bli med oss i vår streben etter et mer rettferdig, fritt og rettferdig samfunn. Veien fremover er ikke uten utfordringer, men destinasjonen er en verden der autoritet er genuint forankret i individenes samtykke, og erverv av eiendom eksemplifiserer frivillig, fri fra tvang og makt.


50 views0 comments

Comments


bottom of page